Czym wyróżniają się fundusze inwestycyjne?

Posted on 29/01/2019 4:17pm

Fundusze inwestycyjne deklarują w statucie (a nierzadko również w nazwie) w jakie finansowe instrumenty będą inwestować. Wybór tychże instrumentów jest bardzo ważny - wpływa na potencjalny zysk, który fundusz ma szansę wypracować ale również na ryzyko, które wiąże się z inwestycją w ten fundusz.


W nawiązaniu do powyższego przed wyborem danego funduszu inwestor powinien poznać polITykę funduszu - w które instrumenty inwestuje, określić potencjalny zysk oraz ryzyko, dopasować dla siebie najbardziej właściwy fundusz czy portfel funduszy.


Ogólne kryterium zawartości portfela dzieli fundusze inwestycyjne na cztery grupy: pieniężne - fundusze inwestujące przede wszystkim w papiery rynku pieniężnego, fundusze dłużne - inwestujące przede wszystkim w obligacje, fundusze mieszane - inwestujące w akcje i obligacje, fundusze akcji - przede wszystkim inwestycja w akcje - niezależny doradca finansowy warszawa.
fundusze inwestycyjne dla firm
Author: Roberto Nieves
Source: http://www.flickr.com


Kolejnym ważnym kryterium podziału jest prawne kryterium wynikające z obowiązującej w Polsce Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Według tych przepisów mamy do czynienia z podziałem funduszy według formy uczestnictwa - fundusze na otwarte, specjalistyczne otwarte oraz zamknięte. Najbardziej popularne z wymienionych to FIO - otwarte fundusze inwestycyjne (dedykowane są właściwie do wszystkich inwestorów). Inwestor wpłacający pieniądze do funduszu otwartego dostaje w zamian tytuł nazywany jednostką uczestnictwa. Aktywa w jakie mogą lokować opisane są w Art. 93 Ustawy. Taki fundusz zbywa jednostki uczestnictwa, jakie stanowią prawo (tłumacz przysięgły) udziału w aktywach w kwocie netto funduszu oraz odkupuje je wyłącznie na żądanie uczestnika funduszu - fundusze inwestycyjne otwarte. Właściwie każdy może stać się uczestnikiem funduszu otwartego. Tego typu fundusze mogą być więc wykorzystywane jako fundusze inwestycyjne dla firm.


Podwyższenie kaPITału przez fundusz inwestycyjny to chętnie wykorzystywane przez właścicieli firm źródło finansowania - bardziej dostępne aniżeli giełda i zapewniające większe możliwości niż kredyt.

Tags: PIT, kredyt, IT, dług, typ