Zobowiązania pracodawcy względem pracobiorcy

Posted on 25/10/2019 2:34am

Obowiązki chlebodawcy w stosunku do pracobiorcy możemy w zasadzie podzielić na szczegółowe i ogólne. Wszelkie wynikają z regulacji kodeksu pracy czy też ustaw szczegółowych.


wykład
Author: hackNY.org
Source: http://www.flickr.com
obowiązek zatrudniania pracobiorcy jak też obowiązek płacenia pracownikowi wynagrodzenia za pracę są to 2 najistotniejsze ogólne obowiązki chlebodawcy. Pracodawca zobowiązany jest angażować pracowników zgodnie z umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym pracownika, a także jego stanem zdrowia. Zatrudnianie musi odbywać się przy zajęciach, które są dozwolone dla poszczególnych osób. Chlebodawca ma zadanie zaznajamiania pracobiorców, jacy podejmują zatrudnienie z zakresem ich zadań, a również z ich uprawnieniami.


Chlebodawca powinien zorganizować proces wytwórczy jak też zagwarantować, ażeby przebiegał on w obranym porządku pracy. Dokładnie przejawia się to w tym, że pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracobiorcom instrumentów oraz materiałów niezbędnych do realizowania zleconej pracy. Chlebodawca powinien dodatkowo czuwać nad tym, by obowiązujący w zakładzie porządek pracy był egzekwowany przez pracobiorców. W tym celu winien ogłosić regulamin pracy jak też wszelkie wewnętrzne rozporządzenia, jakie mają temu służyć.


Pracodawca musi też dążyć do uczynienia zakładu środowiskiem wolnym od dyskryminacji w zatrudnieniu, szczególnie ze względu na wiek, kalectwo, religię, polityczne przekonania, związkową przynależność, pochodzenie etniczne, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony czy też w pełnym bądź w niepełnym wymiarze . Chlebodawca ma także obowiązek wydać osobie zatrudnionej zaświadczenie o zatrudnieniu.

Tags: praca, pracy, obowiązek, płace